به وب سایت فرمانداری دره شهر خوش آمدید.
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
منو اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

آشنایی با شهرستان دره شهر

شهرستان دره شهربا1480كيلومترمربع وسعت و56822 نفرجمعيت(سرشماري85) درغرب كشورواقع ويكي  ازشهرهاي كوهپايه كبيركوه ازسلسله جبال زاگرس ميباشد.رودخانه معروف سيمره كه حاشيه شمال وشمال شرقي آنرامحصوركرده است.

كبيركوه امتدادجنوبي شهرستان رااحاطه كه پوشش جنگلي آن موجب تلطيف هوا وامكان دامپروري رامهيانموده است.

رودخانه هاي متعددودائم و زمينهاي حاصلخيزودماي مناسب وآب وهواي معتدل استعدادكشاورزي ودامپروري منطقه ازاهميت ويژه اي برخوردارند.

سرمايه گذاري درزمينه هاي فوق استعدادهاي بالقوه منطقه رابلفعل مينمايدوموجب شكوفايي اقتصادي ورفاه بيشتروبهترميگردد.دره شهردرسال 1343به شهرستان تبديل وداراي 3 بخش بدره ،مركزي وماژين ميباشدوبخش آبدانان درسال 1374 ازاين شهرستان منتزع وبه شهرستان تبديل گرديد.

طوايف وقومهاي مختلف دركنارهم زندگي ميكنندودركارهاي اجتماعي(عروسي،سوگواري وغيره)دركنارهمديگرومشاركت درفعاليت هاي اجتماعي درسختيهاوشاديهاسهيم ميشوند.

سخت كوشي يكي ازصفات مردان وزنان كه نيمي ازجامعه هستندميباشدهمدوش وهمراه هم تازيانه هاي سرماوگرماراتحمل مينمايندتاباسختيهاي طبيعت ستيزومنبع درآمدومعاش خودراتقويت نمايند.

امكانات بهداشتي ازقبيل 26 خانه بهداشت 9 مركزبهداشتي ودرماني 3 داروخانه خدمات بهداشتي ودرماني راجهت مردم فراهم مينمايند.

اعتقادات وباورهاي مردم نشأت گرفته ازتعاليم اسلامي است وعلم ودانش ومعرفت ديني وجامعه پذيري اساس ارزشهاوهنجارهاي اجتماعي نزدمردم واجداهميت ميباشند.

 

 

هزينه تحصيل درسبدهزينه خانواردرصدبالايي دارد.رقابت علمي وفرهنگي دربين مردم حاكم ميباشدكه ميتوانددرآينده موجبات پويايي وتحرك جامعه شهري وروستايي رافراهم نمايد.

درحال حاضر84%جمعيت باسوادو16% بي سوادهستند.

اراضي حاصلخيربميزان 28000 هكتار(6000 هكتارآبي و22000 هكتارديم)رودخانه هاي متعدد-استعدادكشاورزي منطقه ضرورت تعاونيهاي توليدي شركتهاي مكانيزاسيون وتقويت بنيه هاي علمي وسرمايه گذاريهاي بيشتررامضاعف ميكند.

دره شهرداراي آثارباستاني زياداست كه عبارتنداز:

1-آتشكده دره شهر

2-پل گاوميشان

3-شكارگاه بهرام چوبين

4-شهرباستاني مهرگانكده(مهرجانقذق)

5-دربندوتنگ كافراي بدره.

آثارباستاني فوق مؤيدتمدن وفرهنگ اين شهرستان وملت برزگ ايران اسلامي هستند.

وجودقلعه هاي متعدددرفواصل منطقه دردامنه كبيركوه ازبدره تاماژين بيانگرموقيعت خاص واستراتژيك شهرستان ازلحاظ سياسي اجتماعي بوده است.

شهرباستاني ومردم گذشته آن،حوادث تلخ زلزله ،حمله قوم مغول،وتيموريان شيوع بيماري وباوطاعون،هجوم ملخ وآفت سن وقحطي رالمس كرده اند.

طبيعت همانندگذشته خسارت وزيانهاي خودرابه مردم تحميل ميكندودرسال 1370 هجوم سيل تعداد9 دانش آموزرابه كام مرگ فرستاد.بااوج گيري انقلاب مردم مسلمان اين شهرستان مراتب انزجارخودراازرژيم منحوس پهلوي ابرازداشتندجوانان برومندمنطقه باحضورپرشوردرصحنه هاي انقلاب ودفاع مقدس وبااهداء164 شهيدو600 جانبازو 30 آزاده و635000 بسيجي رزمنده درتحكيم پايه هاي انقلاب اسلامي ونظام جمهوري اسلامي سهيم شدند.

 

باوجودقوميت ها وطوايف متعددشهروندان باتحمل همديگردرعرصه مشاركتهاي اجتماعي وسياسي حضورمستمردارندودرهمه انتخابات ومراسمات مذهبي شركت فعال داشته اند.

موقعيت جغرافيايي وجغرافياي طبيعي شهرستان دره شهر

شهرستان دره شهردرغرب كشورواقع،كه ازشمال وشمال شرقي به استان لرستان كوه (مله)ورودخانه معروف سيمره ازجنوب به كبيركوه وشهرستان آبدانان ازمغرب به ايلام ومهران وازمشرق به ادامه رودخانه سيمره واستان لرستان محدودميشود.

شهرستان دره شهردر33% و9 دقيقه عرض شمالي و47 درجه و24 دقيقه طول شرقي گرينويچ واقع وارتفاع آن ازسطح دريا1150 متر است ومساحت آن 1480 كيلومترمربع ميباشد.

كبيركوه همچون كمربندي سرتاسرقسمت جنوبي شهرستان رااحاطه كرده ووجودپوشش جنگلي متنوع واستپ هاي كوهي وانواع درختان ودرختچه ها،علاوه براينكه نقش بسزايي دراعتدال وتلطيف آب وهوايي شهرستان داردزمينه مناسبي براي رونق اقتصادي مردم درابعادكشاورزي ودامپروري ايجادنموده است.

ميزان نزولات جوي دراين شهرستان بين 250 تا400 ميليمترمتغييربوده ودامنه تغيرات درجه حرارت دمااز2 -الي 45+ سانتيگرادراميتوان درسطح شهرستان مشاهده نمود.تعدادماههاي خشك منطقه ازنيمه دوم ارديبهشت ماه لغايت نيمه دوم مهرماه ميباشد.

رودخانه ها:

1-  رودخانه سيمره:

ازگاماسياب نهاوندسرچشمه گرفته پس ازعبورازقسمت شمالي شهرستان وعبورازاراضي حاصلخيزومستعدمنطقه به روي كرخه وارد،سپس ادامه آنهابه هورالعظيم ميريزد.

2-  رودخانه سيكان:

ازدامنه شمالي كبيركوه درروستاي فرهادآبدسرچشمه گرفته وپس ازعبورازميان اراضي حاصل خيزومشروب نمودن اراضي به رودخانه سيمره ميريزد.

 

 

3-  رودخانه دره شهر:

ازدامنه شمالي كبيركوه درتنگه دره شهرخارج وپس ازعبورازوسط شهرومشروب ساختن اراضي در4كيلومتري شمال

4-رودخانه ماژين:

از دامنه كبيركوه در منطقه اي بنام پشته ماژين سرچشمه گرفته وپس از عبور ازداخل مركز دهستان ماژين واستفاده كشاورزان از آب آن به رودخانه سيمره وارد ميشود

5-رودخانه كلم:

در دامنه شمالي كبيركوه از منطقه اي بنام كلم از داخل لايه هاي سنگي خارج وپس از عبور از روستاي كلم واستفاده كشاورزي علي الخصوص شاليزار وباغ از آب آن به رودخانه سيمره ميريزد.

آب رودخانه هاي مذكورشيرين وگواراوبه استثناءرودخانه سيمره به روي بقيه رودخانه هابندهاي انحرافي وپوشش انهارانجام شده است.

عبوررودخانه دره شهرازوسط شهرهمه ساله براثرنزولات جوي وجاري شدن سيل خسارات هنگفتي به منازل مسكوني اماكن تجاري وتاسيسات عمومي نظيرلوله كشي آب آشاميدني،پل هاي داخل شهر،جداول وخيابان ها واردمي آوردكه لزوم چاره انديشي دراين رابطه وتكميل سيل بندداخل شهرازابتداي محدوده قانوني شهرتاانتهاي كوي طالقاني اجتناب ناپذيراست كه ميزان اعتبارات موردنيازجهت تحقق اين هدف كه ازكارهاي زيربنايي شهرميباشددرقسمت طرح هاي پيشنهادي آورده شده است.

سيماي شهرستان وواحدهاي تقسيمات كشوري:

دره شهردرسال 1343 به شهرستان تبديل شدوازآن تاريخ ادارات رسماًشروع به فعاليت نمودندهم اكنون داراي سه بخش مركزي،بدره،ماژين و6 دهستان ميباشد وجمعيت شهرستان 56822 نفربراساس سرشماري آبان ماه 1385 ميباشد.تاسال 1374 بخش آبدانان باجمعيتي 45000 نفري ازتوابع اين شهرستان بودكه بنابه تصويب هيات دولت ازدره شهرانتزاع وبه شهرستاني مستقل تبديل گرديد.

شهرستان دره شهربراساس تقسيمات كشوري داراي 3 بخش ،6 دهستان و96 روستا ميباشد.

الف-بخش مركزي :داراي 2دهستان ميباشد

1-  دهستان ارموبه مركزيت روستاي ارموو12 روستاي اقماري

2-  دهستان زرين دشت به مركزيت روستاي دشت آبادو26 روستاي تابعه

ب-بخش ماژين: به مركزيت ماژين مركزي داراي 2 دهستان ميدان خلف وكولكني وداراي 32 روستاي تابعه

ج- بخش بدره: داراي 2 دهستان ميباشد.

1- دهستان هنديمني به مركزيت روستاي چشمه شيرين و12 روستاي تابعه

2- دهستان دوستان به مركزيت شهرك وليعصر(عج)و13 روستاي تابعه

 

 

سياسي:

باتوجه به اينكه همه مردم شهرستان مسلمان وداراي مذهب شيعه ميباشندازنظراقليتهاي ديني ومذهبي مواردي وجودنداردبااين توصيف همگي آنهاپيروولايت فقيه وحامي نظام جمهوري اسلامي وبرنامه هاي دولت كريمه ميباشندودرطول 8 سال دفاع مقدس همواره درخدمت جبهه وجنگ بوده اندوازهيچ كوششي دراين راه دريغ نكرده اندودركليه مراسمات ديني ومذهبي وملي وهمچنين انتخابات گذشته فعالانه شركت نموده اند ولي باتوجه به اين مسائل بايستي اذعان داشت چون اكثرروزنامه هاي كثيرالانتشاردراين شهرستان دردسترس افراداهل مطالعه قرارميگيرددراين صورت گرايش هاي خاص درميان آنهابراساس جناح بندي هايي كه درمركزشكل گرفته به وجودآمده ولي باتوجه به بافت فرهنگي منطقه افرادكمتردرمجامع عمومي دراين موارداظهارنظرمينمايند.هرچه هست دردرون افرادنهفته است كه تجزيه وتحليل آن براي مسئولين اجرايي واطلاعاتي منطقه احتياج به تلاش وكوشش بيشتري داردكه نتيجه آن درانتخابات رياست جمهوري (حجت الاسلام خاتمي)به وضوح آشكارونمايان گرديد.

ضمناًازتشكل هاي سياسي كشور 1-سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي2-جبهه مشاركت ايران اسلامي3-حزب اعتمادملي4-جمعيت مؤتلفه اسلامي دراين شهرستان شعبه دايركرده وافرادي رابه عنوان عضوپذيرش نموده وداراي مجوزقانوني ميباشند.

تشكل هاي صنفي فعال درشهرستان عبارتنداز:اتحاديه صنفي خبازان قصابان ومرغ فروشان-تعويض روغن وپنچرگيري-لوازم خانگي مصالح ساختماني-ميوه وتره بار-طلافروشان وعكاسان-خواروباروخشكبار-لبنيات فروشان كه داراي مجوزقانوني بوده وفعاليت مينمايند.

هيئت هاي مذهبي درشهرستان تعداد44 مورداست كه بامجوزازسازمان تبليغات اسلامي استان درمراسمات به صورت فعالانه برنامه اجراءميكنند.

انجمن هاي فرهنگي ،هنري ،ادبي درشهرستان شامل:انجمن خوشنويسان،انجمن شعروادب،گروه تأترگروه موسيقي كه بامجوزازاداره ارشاداسلامي فعاليت ميكنند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9462
 بازدید امروز : 47
 کل بازدید : 771898
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0938
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی